fbpx

17,800 zł 19,500 zł

Regulamin Sklepu serwisu AngelikaSniegocka.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Świadczenie usług oraz sprzedaż produktów dostępnych przez Sklep internetowy AngelikaSniegocka.pl, pod adresem internetowym https://AngelikaSniegocka.pl/sklep/, prowadzony jest przez Sławomira Śniegockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Śniegocki Development Sławomir Śniegocki, pod adresem: 40-161 Katowice, Al. Korfantego 40/13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 634-101-17-17, REGON 270682438 i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług i/lub zakupu produktu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed zakupem usługi lub produktu, Klient ma obowiązek zapoznać się z poniższym Regulaminem.
5. Rozpoczynając korzystanie z usługi lub produktu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje niniejszy Regulamin, wraz z jego postanowieniami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2. Definicje.

1. Konsument – osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie mająca osobowości prawnej) zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Śniegocki Development Sławomir Śniegocki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 634-101-17-17, REGON 270682438.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://AngelikaSniegocka.pl/sklep/ umożliwiający w szczególności wyszukiwanie, sortowanie, wyświetlanie opisów oraz zakup Produktów.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.
9. Moje Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Klientowi konta Moje Konto.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna do zamówienia w Sklepie rzecz ruchoma w postaci materialnej lub cyfrowej albo usługa wykonywana fizycznie lub w postaci przesłania pliku wideo, audio, konsultacji przez internet i innych, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Dostęp – dostęp do płatnej treści cyfrowej kończący się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji jest podany w opisie Produktu w Serwisie. Dostęp do dowolnego Produktu może być limitowany ilościowo lub czasowo.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3. Kontakt ze Sklepem.

1. Adres pocztowy Sprzedawcy: Al. Korfantego 40/13, 40-161 Katowice, woj. śląskie, Polska.
2. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy: angelika@angelikasniegocka.pl
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 75 1140 2004 0000 3702 8013 1663.
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej podanych w niniejszym paragrafie.

§4. Wymagania techniczne.

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Opera,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
2. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia końcowego, na którym odtwarzane są treści cyfrowe. Sprzedawca informuje, iż problemy bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie z którego korzysta Klient, mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do treści cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę. Przypadek taki należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: sklep@slaweksniegocki.pl.

§5. Informacje ogólne.

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu przez Klienta konta Moje Konto, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta, składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Jakiekolwiek próby dostępu do Serwisu oraz korzystanie z treści cyfrowych w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, spowodują zablokowanie Klientowi dostępu do treści cyfrowych oraz podjęcie przez Sprzedawcę odpowiednich kroków prawnych. Kopiowanie lub ingerencja przez Klienta w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
7. Prawa autorskie do treści i materiałów zawartych w Serwisie są własnością Sprzedającego lub innego podmiotu, od którego Sprzedający uzyskał odpowiednią licencję.
8. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies są zawarte Polityce Prywatności, na stronie: https://AngelikaSniegocka.pl/polityka-prywatnosci/.

§6. Zakładanie konta Moje Konto w Sklepie.

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imienia, Nazwiska i Adresu zamieszkania (w tym Ulicy, Kodu pocztowego i Miasta).
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§7. Zasady składania Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia Klient musi:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj Do Koszyka” (lub równoznaczny);
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. Kliknąć przycisk “Przejdź Do Kasy”,
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin Sklepu, kliknąć przycisk „Kupuję i Płacę” i opłacić zamówienie w wybrany przez siebie sposób.

§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności.

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa,
b. Przesyłka kurierska,
c. Pobranie produktu cyfrowego za pomocą poczty elektronicznej lub linka umieszczonego na stronie internetowej.
d. Dostępu do treści cyfrowej umieszczonej przez Sprzedawcę na stronie internetowej przez określony okres czasu.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
b. Płatności elektroniczne za pomocą serwisu PayU lub PayPall.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu w opisach poszczególnych Produktów.

§9. Wykonanie umowy sprzedaży.

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej, chyba, że opis przy produkcie stanowi inaczej.
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w opisie każdego Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§10. Zasady dostępu do treści cyfrowych w Serwisie.

1. Zasady bezpłatnego lub płatnego dostępu do treści cyfrowych określone są każdorazowo w opisie danego Produktu umieszczonego w Serwisie.
2. Cena podana w opisie Produktu jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia zamówienia płatnego dostępu do treści cyfrowych.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do treści cyfrowych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany dokonane później nie wpływają na dostęp do treści cyfrowych zakupionych przez Klienta wcześniej.
4. Klient nie nabywa prawa do dalszego kopiowania w całości lub części, prezentowania oraz rozpowszechniania udostępnionych mu treści cyfrowych.
5. Klient ma prawo odtwarzać udostępnione mu treści cyfrowe wyłącznie na pojedynczym urządzeniu końcowym w jednym czasie.
6. Sprzedawca ma prawo modyfikowania Produktów oraz zasad dostępu do treści cyfrowych. Jednocześnie dostęp do Produktów zakupionych wcześniej, będzie się odbywał według zasad obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.
7. Jeżeli Klient zakupi dostęp do produktu cyfrowego w ramach płatności ratalnej, a następnie nie dopełni obowiązku płatności dowolnej raty, najpóźniej od terminu płatności kolejnej wymagalnej raty, traci dostęp do produktu cyfrowego, a wcześniej opłacone w ramach rat środki, nie zostają mu zwrócone.

§11. Odstąpienie od umowy.

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia uzyskania dostępu do Produktu dostępnego w Serwisie.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Sprzedawcy: Śniegocki Development Sławomir Sniegocki, Al. Korfantego 40/13, 40-161 Katowice, woj. śląskie, Polska, lub za pomocą poczty elektronicznej: angelika@angelikasniegocka.pl. Przykładowa treść odstąpienia od umowy to: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu / Usługi” | Data zawarcia umowy | Imię i nazwisko konsumenta | Adres konsumenta | Data sporządzenia odstąpienia | Adres e-mail podany podczas rejestracji | Własnoręczny podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztowej)”.
3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Sprzedawca niezwłocznie odeśle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, z tym, że Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu przez Klienta lub dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, art. 27 (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana lub zmodyfikowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, na przykład książka z dedykacją.
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§12. Reklamacja i gwarancja.

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Śniegocki Development Sławomir Śniegocki, Al. Korfantego 40/13, 40-161 Katowice, woj. śląskie, Polska lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: angelika@angelikasniegocka.pl..
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14. Dane osobowe w Sklepie internetowym.

1. Każdego klienta i użytkownika sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://AngelikaSniegocka.pl/polityka-prywatnosci/.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15. Postanowienia końcowe.

1. Umowy są zawierane przez Sklep internetowy w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL .